دکتر نبی ا.. شریعتی: جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک02188724578

دکتر محسن اسلامی:جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک02188884431

دکتر مرتضی جوادی:جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک88881077

دکتر فرزان رضایی:جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک02122900070

دکتر محمود صدوقی:جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک02188795236
دکترکوچک علوی:جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک02144427373دکتر محمد رضا بخشایی:جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک02122568284

دکتر محمد رضا توکلی:جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک02177908908

دکترمهران دوغایی مقدم:جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک02188772511

دکتر ناهید اسکویی:جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک0216692972

دکتر محمد عالیان:جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک02188797805


دکتر ابراهیم رزم پا : جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک02188724578

دکتر مسعود مقدم:جراح ومتخصص گوش حلق بینی02188797802دکتر اسماعیل هادی زاده:جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک02188772117


 دکتر حکیم الهی:جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک02188797802

دکتر فیروزی:جراح ومتخصص گوش حلق بینی وپلاستیک02188886218

دكتر هيربد بهنام: جراح ومتخصص گوش خلق بيني و پلاستيك بيني02122615394

دكتر مجتبي ملكي : جراح و متخصص گوش خلق بيني و پلاستيك بيني02188797802

 

 

+ نوشته شده توسط در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM